Učitelj

UČITELJ (UČITELJICA)

Učitelj uči učence v osnovni šoli ali srednji šoli. Njihovo znanje tudi ocenjuje. Učitelj prav skrbi za celostni razvoj učencev. Skrbi za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke spodbuja h gibalni aktivnosti.

čitelj upošteva razvojno-osebnostne lastnosti otrok določene starosti in vodilo, da delo organizira tako, da učenci sami osvajajo nova znanja in da se ob tem dobro počutijo. Pomembno je, da otroke za delo motivira, jih aktivno vključi v delo, da ustvari pozitivno učno klimo. Vse to zahteva od učitelja vedno nova iskanja in ustvarjalnost.

V učiteljevo obvezo spada tudi popravljanje nalog in izdelkov, kar lahko opravi v šoli po pouku ali doma. Ena izmed odgovornih nalog je preverjanje in ocenjevanje znanja. Učitelj si zapisuje napredek posameznika v redovalnico in ob zaključku leta zapiše končno opisno oceno v spričevalo.

Odgovornost oziroma storitev razrednega učitelja je učenje in poučevanje učencev in rezultat tega so določena znanja, ki jih učenci pridobijo. Ravno tako kot osvajanje novih znanj je pomembno omogočiti otrokom občutek varnosti in pripadnosti. Upoštevan mora biti učenec kot posameznik, hkrati pa je potrebno razvijati pripadnost skupini.

Razredni učitelj mora izpolnjevati splošne zdravstvene zahteve. Zaradi stika s hrano so potrebni redni zdravniški pregledi enkrat na leto. Učitelj mora biti zrela in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z otroki. Zavedati se mora, da vzgaja tudi z zgledom.
Delo razrednega učitelja lahko opravljajo ljudje, ki imajo stabilen značaj in so za takšne vrste delo motivirani. Ustvarjalnost, komunikativnost, vedrost in sposobnost vživljanja v svet otrok so tiste osebnostne lastnosti, ki naj bi jih imel razvite. Pomembna je tudi sposobnost za vodenja razreda.

Vir: Miselni vzorec je lastni vir avtorja spletne strani, narejen na spletni strani GoConqr.

Slike kuharja, policista in učitelja so pridobljene s spletne strani Pexels.

Vir: Video posnetek je pridobljen s spletne strani YouTube.